เหมืองแร่ bitcoin ขาย - ศูนย์กลางการทำเหมืองแร่ litecoin

79ซ อด ท ส ด 2400W 95% เคร องข ดเจาะเหม องแร ข ดเจาะเหม องแร่ ขายร านค าออนไลน ท คล งส นค าราคาขายส ง US. การกระจาย Hashrate. ฮาร ดแวร การทำเหม องแร่ bitcoin สำหร บขายในสหราชอาณาจ กร ก อกน ำแบบ.


Hashnest เว บซ อ ขายกำล งข ดbitcoinลงท นซ อกำล งข ด. Org หล งจากน นทำการต ดต งโปรแกรมตามค ม อในเว บไซต ก จะสามารถเร มต นข ดเหม องในวงเน ตเว ร ค Ethereum ได เลย แต ช าก อนในโลกแห งความจร งเป นไปได ยากมากท คอมพ วเตอร บ านๆเพ ยง 1. ซ อและขาย Bitcoin ว ธ การสร างรายได้ LaptopLifePro.

การเก บ Bitcoin ฟรี แจกฟร มากกว า 300 เว บ อ พเดทท กส ปดาห์ bitcoin การทำเหม องแร ท ม การทำเหม องแร โซล ช นคลาวด ท ม ประส ทธ ภาพของเรา ค ณจะได ร บ 15 KH S เม อเข าส ระบบเป นคร งแรกของค ณและสามารถใช การได ท นที 15 KH S ฟร สำหร บ ผ ใช ท กคน ฟรี st SKWRq st SKOOC st SKE6N st S6LDW st SKIzM st S6XdQ ฟรี 6 โบน สสำหร บการสร างบ ญช ใหม. เว บข ด Bitcoin แบบ Cloud Mining ค ออะไร topicbitcoin 24 noy,.
18 iyl, Bitcoin เป น Digital currency สก ลแรกของโลกท เป ดใช งานมาต งแต ปี เป นต นแบบให้ Digital currency อ กหลายสก ลใช พ ฒนาต อยอด ไม ว าจะเป น Ethereum. By admin On December 10 In ไม ม หมวดหม ่ Tagged sell bitcoin, ขายบ ทคอยน, February 11 ซ อบ ทคอยน์ 2 Comments facebook tweet google. ถามนายห วเหม องแร่ bitcoin หลายคน ก พ ดเป นเส ยงเด ยวก นว า BIOSTAR น ถ อว าเป นต วเล อกท ด ในการสร างแท นข ดเหม อนก น ล าส ด BIOSTAR.

เหต ผลท ่ Bitcoin ทะล 1 000 อธ บาย Cryptocurrency ในแง ม มเศรษฐศาสตร. และพ ฒนาโดยใช โรงเหม องแร แปลงสคร ปต ข นตอนว ธ ความปลอดภ ยมากข น น กายขนาดเล กทำให เหร ยญใช ได มากข น 2. ท กๆ 100 ชม. เหม องบ ทคอยน แบบพ ล ค ออะไร ทำไมน กข ด จำเป นต องร ้ Free Bitcoin Review 18 avg, ถ งแม จะม ข อครหาเม อไม นานมาน ้ Antpool ก ย งคงเป นเหม องแบบพ ลท ขนาดใหญ ท ส ดในด านเคร อข ายกำล งข ดบ ทคอยน์ โดย Antpool ม แฮชเรทราวๆ 15 เปอร เซ นของแฮชเรทท งหมด.
บร ษ ท เหม องแร่ Bitcoin ซ อก จการ Canaan CRYPTO GURU ท นกระแส. หากค ณต องการใช้.
เรตต งผ ขายโดยละเอ ยดจาก 5) ไอเท มด งท บรรยายไว เร มต นการ ซ อขาย ใช งาน Bitcoin เราได รวบนรวม ข นตอนพ นฐานว นท 25 ต ลาคม blockchain Bitcoin ถ ก Hard Fork และแตกเหร ยญเป น cryptocurrency ใหม ท ร ว ว เว บซ อขายเหร ยญ Bitcoin ในประเทศไทยท. ได ร บการอ พเกรดไปย งเหม องได เร วข นและได ร บเง นมากข น. เหม องม ขนาดใหญ การเต บโตส งจ งทำให ลดค าใช จ ายได มากเม อเท ยบก บเหม องอ นๆท วโลก ทำให ค าไฟม โอกาสลดลงมากกว าคร ง. รายได จากการข ด Bitcoin โดยลงท นซ อ.

Via BTC เว ปข ด Bitcoin เป ดตลาดผ ใช งาน ซ อ ขาย กำล งข ดก นเอง บร ษ ท เหม องแร แห งใหม ให้ 150 GHS ฟรี sierrahash. เว ปโกงคร บ จะจ ายช วงแรกๆ หร อ น อยๆ พอมากๆม นไม จ าย. BitClub เคร อข ายแตกต างจากส งท ค ณเคยเห นมาก อน. ของ digital assets แล วขาย underlying ตามลงไปม ของในม อเยอะ เพราะซ อข นมาไว นานแล ว) ก ย งได กำไรขาลง ย งทำให ราคาร วงหน กและแรงย งข นไปอ ก แต กระน น ราคา ณ.

9% ร บประก น. Bitcoin ข ดแร : clicker อาณาจ กร apk 1. ซอฟต แวร การทำเหม องข ดบ ทคอยน น กข ดม อใหม ต องร ้ ceomegamoney. ขาย litecoin malaysia การคาดการณ ราคา bitcoin ธ นวาคม สระว ายน ำ zcash หร อ. บร ษ ทท จะนำพาค ณไปส การข ดเหม อง เพ อสร างผลกำไรอ นมหาศาลอย างต อเน อง. FinCEN เสนอความช ดเจนเก ยวก บการให เช าเหม อง Bitcoin Exchangercoin.

4 yan, ม มมองตามหล กเศรษฐศาสตร ของ Bitcoin เพ อเพ มความเข าใจให ก บคนท วไป ท จะมองสก ลเง นอ เลคโทรน คต วน ในภาพท ช ดเจนข น. การประเม นของการกระจาย hashrate หม สระว ายน ำการทำเหม องแร ท ใหญ ท ส ด.

ย งจ ายอย นะคร บ ร บๆด วนๆ แนะนำเก บ bitcoin อ กเว ปจ ายจร งไม ม ม ว สบายใจท ส ดคร บ ถอนเข า BX Thailand ไม เก น 24 ชม. Notebookspec 1 iyn, ตอนน กระแส Cryptocurrency หร อเจ าสก ลเง นออนไลน อย าง Bitcoin กำล งมาแรงมากในบ านเรา เน องจากราคาท พ งจนหย ดไม อย ่ ทำให ม คนให ความสนใจและเข าไปลงท นก นเป นจำนวนมาก หลายๆ ส อ ก ม การนำเสนอไปหลากหลายร ปแบบ. Com 5 okt, ง ายต อการปฏ บ ต ตามว ธ การและการแลกเปล ยน bitcoin แม ว าค ณจะเป นม อใหม ท สมบ รณ. คนแห ซ อการ ดจอข ดบ ทคอยน ” Manager Online 22 iyn, ผ ท ร วมเคร อข ายข ดบ ตคอยน หลายรายไม ใช ซ พ ยู CPU อย าง พรช ย อธ บายว า การข ดบ ตคอยน์ ค อ การข ดเหม องเง นด จ ตอล การจะข ดได ด หร อไม น น ข นอย ก บอ ปกรณ์ ซ งก ค อ การ ดจอ กระแสม ลค าเง นบ ตคอยน ท เพ มข นส ง ทำให การ ดจอขาดตลาด ม การกว านซ อจนทำให ไม พอก บความต องการคอมมาร ตท เคยม แนวโน มเต บโตด ท กล มเกมอย แล ว.

Com 24 sen, Bitcoin Mining Software ค ออะไร. บ ตคอยน์ ว ก พ เด ย 2552 เคร อข ายบ ตคอยน ถ อกำเน ดข นหล ง ซาโตชิ นากาโมโตะ เร มข ดบล อกแรกของเชนท เร ยกว า บล อกกำเน ด ท ให รางว ลจำนวน 50 บ ตคอยน.

Bitcoin FBS ราคาของ Bitcoin ค อนข างข นอย ก บขนาดของเคร อข ายเหม องแร่ เน องจากเคร อข ายขนาดใหญ่ เป นเร องยาก ด งน นก จะม ราคาแพง ม นจ งเป นการยากท จะผล ต Bitcoins ใหม ๆ เป นผลให ราคาของ Bitcoin ต องเพ มข นเน องจากต นท นการผล ตย งคงเพ มข น เคร อข ายการทำเหม องแร ของ Bitcoin ได เพ มข นมากกว าสามเท าต วในช วง 12 เด อนท ผ านมา. ทำรายได ช วข ามค นบ ทคอยน ' ทำความร จ กสก ลเง นด จ ตอลน ก น thairath. Collectcoineasy ว ธ การซ อและขายบ ทคอยน จากเว บ coins. การทำเหม องแร เป นว ธ การท จำเป น แต ใช พล งงานมากในการร กษาความปลอดภ ยเคร อข าย Bitcoin ด วยกระบวนการน ท คนแปลกหน าหลายล านคนสามารถจ ดการก บความไว วางใจอย างสมบ รณ ปลอดภ ยในความร ว าข อม ลท เก บไว ใน blockchain น นเป นความจร ง อย างไรก ตามเร องน ค าใช จ ายด านพล งงานของการทำเหม องแร่ bitcoin.


อ นน อ นท ่ 2. Foxminers เป ดต วช ปการทำเหม องเช งแร ปฏ ว ติ GlobeNewswire 24 apr LOS GATOS Calif. RO สว สด คร บเพ อน ๆ ในการกวดว ชาว ด โอน เราจะย งคงม การอภ ปรายเก ยวก บ Bitcoin ฉ น inceoe ไม ก ว นท ผ านมาสำหร บผ ท ย งไม ได ด การกวดว ชาท ผ านมาม นก เก ยวก บการแนะนำเข าส โลกของ Bitcoin ถ าค ณย งไม เคยเห นเช ญ ท จะด : Bitcoin ได ร บเง นท ม ประส ทธ ภาพการทำงานของคอมพ วเตอร์ ว นน เราจะพ ดค ยเก ยวก บการทำเหม องแร่. คอมมาร ตแตก.

ส นและตรงประเด นว ด โอท แสดงท กอย าง. 1 พ นล านเหร ยญ และ bitcoin ถ งถ ง 1200 USDต อเหร ยญ. เหมืองแร่ bitcoin ขาย.

เว บข ดเหม องยอดฮ ต DOUBLE BITCOIN. เม อสม ยก อนม ลค าของทองมาจากการข ดเหม องแร่ ในทางเด ยวก นบ ทคอยน ก มาจากการข ดเหม องแร ในระบบคอมพ วเตอร.

8 okt, สำหร บการข ดเหม องเง นด จ ตอลน น ถ อเป นการลงท นชน ดหน ง ท ม ความเส ยงน อยท ส ดในตระก ลเง นด จ ตอล ตามความเห นของผ เข ยนเอง ข นตอนการข ดเหม องแบบ Cloud Mining น น. ในการขายจ ดส งท รวดเร วใหม Antminer S9 14TH ว นาท Bitcoinข ดBM1387ช ปASICเคร องทำเหม องแร. รห สส งเสร มการขายการปฐมไทย Genesis Mining Promo Code การทำเหม องแร การทำเหม องแร่ Bitcoin Cloud Mining Discount.

ด งน นหากค ณม เง น bitcoin อย ในกระเป าผมร บรองว า น นถ อเป นส นทร พย ด จ ตอล ท ค ณสามารถขายออกมาเพ อทำกำไรได อย างต อเน องและเป นแหล งทำเง นมหาศาล. เหมืองแร่ bitcoin ขาย. ว ธ ข ดเหม อง Bitcoin Archives RomTH 29 may, ขอเล าประว ต ส วนต วแอดม นก อนนะจ ะ ก อนท จะมาเจอไอว ธ ข ดเหม อง Bitcoin” เน ยแอดขอพ ดเลยแบบภาษาชาวบ าน แอดเร มมาจากเด กต ดเกมส คนหน ง แล วว นด ค นด ด นขายไอด เกมส ได้ แอดบอกจากใจเลยคร บ ม นเป นคร งแรกในการหาเง นผ านเน ต ปกต แอดไม เคยค ดด วยซ ำว าของแบบน นม นจะขายได จร งพ อแม ป ย าท ครอบงำมาต งแต ก อนเก ดว า.
ความยาก. ใช ฮาร ดแวร เหม องแร่ bitcoin เพ อขาย. สำหร บใครท อยากจะซ อบ ทคอยน์ หร อ ขายบ ทคอยน์ ก ม อ กช องทางหน งมาแนะนำคร บ. ว ธ น ถ าใครค ดว าสเปคคอมเทพผสมก บม ดวงหน อยๆสามารถใช ว ธ น ได เลย โดยสามารถดาวน โหลดโปรแกรม Geth ได จาก geth.
Id zairo1คนข ดแร ใหม ให้ 300GHS ฟรี com en. รห สส งเสร มการขายการปฐมพยาบาล NFtS7I ใช รห สน เพ อร บส วนลด 3% สำหร บคำส งซ อท ค ณทำใน Genesis Minig โปรดทราบว า 3%.

Com 9 noy, ปกต ประกอบคอมเองอย แล วคร บ พอมาจ บตรงน อาศ ยอ านจากในกล ม ด ย ท วบ์ ม นเลยไม ยากเท าไรสำหร บผมคร บ" ภาคภ ม กล าว. 3 apr, เร ยนร ว ธ การข ด bitcoin ให ได กำไรว นละ 1000 บาท ท ค ณสามารถทำได ท นท ท อ านจบ มาข ด bitcoin แบบ cloud mining กำไรเด อนละ 30 39% อย าช า คล กเลย.
การ ดจอขายดี เก ยวอะไรก บบ ทคอยน. ซ อขาย terminal เพ อซ อและขาย Bitcoinเน องด วยทางกล ม lancer e car club และ กล ม mitsu family ม ความประสงค จะร วมก นจ ดงานเป ดท าย ช อป ช ม ช ล ในว นอาท ตย ท 28 ส งหาคม 2559 ณ ตลาดเหม องแร่ the walk เกษตร. ความเข าใจก อนว จารณ เป นส งท จำเป นนะคร บ ไม ง นเอาความเข าใจผ ดๆ ไปแพร ต อน เหม อนช วยกระจายข อม ล.

ฮาร ดแวร การทำเหม องแร่ bitcoin สำหร บขายในสหราชอาณาจ กร. เหมืองแร่ bitcoin ขาย. สระว ายน ำเหม องแร สำหร บเง นสด bitcoin งาน 4 bitcoin ทำเหม องแร่ Bitcoin เง นสำหร บ Bitcoin สระว ายน ำ เพ ม bitcoin สำหร บเง นสด bitcoin ราวก บว าเหม องแร่ bitcoin การคาดการณ ของ bitcoin รห สโปรโมช นการทำเหม องแร แบบ bitcoin cloud การทำเหม องแร่ bitcoin amd apu litecoin ทางการค าสำหร บ usd.

5 อ นด บเว บไซต์ ข ดบ ทคอยน์ ท น กข ดห ามพลาด Goal Bitcoin 17 okt, เวลาน กระแส Bitcoin กล บมาร อนแรงอ กคร ง กล บพ งส งข นกล บมาอย ในระด บ 5600 ดอลลาร์ หร อบาท กระดานเทรดเหร ยญคร ปโตไทย BX. Com เอาของฟร มาต อยอด ก เหม อนการปล กต นไม้ ถ าม นออกผลเราก ได ก นผลม นไปตลอดจนกว าต นไม ม นจะตาย จ ดประสงค ของ Blogger คล กต งค์ ทำเง นออนไลน์. Hashbx ส ดยอดเหม องบ ทคอยน Bitcoin) ท ใหญ ท ส ดแห งเด ยวในไทย ได เร ม. เหมืองแร่ bitcoin ขาย.

การทำเหม องแร การทำเหม องแร การทำเหม องแร การทำเหม องแร่ Ether Ethereum. จ ดเร มต นของความสำเร จในเส นทางของการข ดเหม องแบบ Cloud mining ค อการต ดส นใจเข าร วมโครงการ Hashflare เพ ยงแค ค ณสม ครสมาช ก และนำเง น Bitcoin ของค ณลงท นไว ก บท น ่ เท าน น. ตรวจสอบ และบ นท กการชำระเง น โดยใช หล กการว า เม อม ธ รกรรมการโอนเง นเก ดข น ธ รกรรมน นจะต องได ร บการตรวจสอบและย นย นโดยเคร อข ายเน ตเว ร คคอมพ วเตอร์ ท ทำหน าท น น. เร มต นด วยผลงานขนาดเล กของเหร ยญเช น ethereum, litecoin และด ค าของพวกเขาเต บโต. กระท ร ว ว. 22 may, คานาอ นเป น บร ษ ท ท อย เบ องหล งการทำเหม องแร ของ Avalon ซ งเป นผ ผล ตช พและแท นข ดเจาะ ASIC สายผล ตภ ณฑ ฮาร ดแวร ได เป ดต วในช วงปลายปี และเป นผล ตภ ณฑ แรกท ประสบความสำเร จในการขาย ASICs เช งพาณ ชย ก อนหน าน ้ แท นข ดเจาะเหม องแร ของ Avalon ถ กขายและส งมอบก อนท จะม คนงานเหม อง ASIC Bitcoin คนอ น ๆ.

และทำความแรงได มากกว าใช้ GPUคอมพ วเตอร มากๆ จ งทำให คนท ใช้ GPUข ดบ ทคอยน เร มไม ค มค าไฟ. บ ทคอยน Bitcoin) สก ลเง นด จ ตอลอ นด บ 1 ของโล 3 15 fev ลงทะเบ ยนเพ อเป ดบ ญช บ ทคอยน Bitcoin) ได ท น ่ co. 087BTC เม อราคาขย บข นไปเราจ งหาจ งหวะขายทำกำไร หร อถ าราคาต ำลงเราซ อเพ มแล วรอการกล บต วข นไปใหม่. การข ดเหม องเง นด จ ตอล สร างรายได แบบย งย นด วย Genesis Mining ลงท น.
เร มต นข ดบ ทคอยน์ bitcoin ระบบขายตรง mlm เคร อข าย แม ท ม ขยายสายงาน. ข ด bitcoin ย งไง กำไรเข ากระเป าว นละ 1000 บาท ค ณทำได แน นอน ฉบ บเน น. ในสต อกคนงานเหม องS9 Ant Minerก บแหล งจ ายไฟ14คร ง13. เราทำเหม องแร ง าย คล กเด ยวไป.

Affiliate 6f6af898ba7ba78ceb2a8f07d654คนข ดแร ใหม ให ฟรี 200GHS com r 496Mineradora ให้ 100GHS ฟรี. ข ดเอง. จะเจอก บหน าทำการซ อแรงข ดเหร ยญ ให เราเล อกประเภทเหร ยญท ต องการทำการข ด เช น Zcash Ethereum Bitcoin เป นต นณ ว นท เข ยนบทความน ้ 8 ต.
01 เกมสบาย ๆ ฟร สำหร บห นยนต์ 7 iyn, ค ณเป นน เป นเกมฟร ท ท มเทให ก บการ bitcoin ธ รก จเหม องแร่ เหร ยญท งหมดม จ นตนาการน เป นเพ ยงเกม ค ณสมบ ต : Bitcoins เหม องท จะได ร บเง น. Bitcoin และ Digital Assets เป นฟองสบ หร อเปล า เหม องแตกหร อย ง.

3 ว ธ หา EtherEthereum) มาไว ในครอบครอง. Com Jump to การทำเหม องค ออะไร น กทำเหม องย งสามารถสร าง Bitcoin ข นใหม โดยการใช ซอฟต แวร พ เศษเพ อแก ไขป ญหาการเข ารห ส ว ธ น เป นว ธ ท ชาญฉลาดในการออกสก ลเง นและย งเป นแรงจ งใจให คนในการทำเหม องด วย. 26 ก มภาพ นธ์ การแสวงหาการปกครองการบร หารจากการบ งค บใช กฎหมายอาชญากรรมทางการเง นของเคร อข าย FinCEN ) เก ยวก บสถานะของ บร ษ ท) เป นธ รก จบร การเง น MSB" ภายใต ความล บของธนาคารตามพระราชบ ญญ ต บ เอสเอ ) โดยเฉพาะท ค ณถามว าเช าระบบคอมพ วเตอร เพ อการทำเหม องแร สก ลเง นเสม อนจะทำให้ บร ษ ท.


ขายเคร องข ดแร่ bitcoin บทท ่ iota eta ของ alpha sigma lambda ซอฟต แวร การทำเหม อง bitcoin nvidia bitcoin armory bcc การคาดการณ ราคา bitcoin ซ อเง นสดอ นเด ย bitcoin. ดาวน โหลด ARM Miner Bitcoin Android: การใช งาน ถ าค ณต องการท จะทำเหม อง Bitcoin ค ณต อง hashrate ส งมากเน องจากความยากลำบากในเคร อข ายส ง ฉ นไม ได ร บห นบนอ ปกรณ ของฉ นก บ hashrate 2 Mhash S- ในกรณ น ผมค ดว าค ณพยายามทำเหม องแร เหร ยญทางเล อกเพราะความยากลำบากในงา Bitcoin ท ต ำกว ามาก ต วอย างเช นเม อฉ นพยายาม litecoin การทำเหม องแร ในสระว ายน ำ X ผมได ประมาณ 10. Hashnest เว บซ อ ขายกำล งข ดbitcoinลงท นซ อกำล งข ดbitcoin hashnest หน เส ยงรบกวน, ค าไฟฟ าค าใช จ ายส งและปวดห วร บประก น คงท ่ การทำเหม องแร การใช งานในระด บโลก 99.

เก ยวก บ Antpool. SpeedWealthy เมฆการทำเหม องแร่ เร ม hashing ท นท.


เพ ยง 99 คร งเด ยวท จะเข าร วมเป นสมาช ก. อ ปกรณ การทำเหม องแร่ bitcoin สำหร บขายสหราชอาณาจ กร. รายละเ. ทำไมลงท นข ด Bitcoin ก บ Hashbx ถ งดี Bitcoin Mining ค ณว นเฉล ม ล งกาว เขต ผ ก อต งเหม องข ดบ ทคอยน แห งแรกของประเทศไทย.
กราฟ bitcoin 10 ปี. Bitcoin เป นโอเพนซอร ส; การออกแบบท เป นสาธารณะ, ไม ม ใครเป นเจ าของหร อควบค ม Bitcoin และท กคนสามารถม ส วนร วม. ใช ฮาร ดแวร เหม องแร่ bitcoin เพ อขาย กฎหมาย bitcoin เรา ใช ฮาร ดแวร เหม องแร่ bitcoin เพ อขาย. เง นด จ ตอล สว ตคอยน swiscoin) สว สคอยน์ เป น Cryptocurrency น องใหม่ ท กำล งจะข นส กระดาน ด งเช นท ก สก ลเง น ข นไปโชว ต วในกระดานต าง โดยใช เคร อข ายในการข บเคล อน ด มาน ซ พพลาย ส การถ อครองเหร ยญ.

เคร อข ายBitcoinไม ได ถ กควบค มโดยหน วยงานกลาง การข ดเหม องแร และกระบวนการซ อขายของBitcoin เป นส วนหน งของเคร อข าย และดำเน นการพร อมก น ซ งหมายความว า ตามหล กทฤษฎ แล ว. Passive Income By Bitcoin: เว บข ดบ ทคอยน อ นด บ 1 Genesis Mining Genesis Mining ก อต งข นในช วงท ายของปี ผ ก อต งของบร ษ ทสก ลเง นด จ ตอลช นนำระด บโลกของเราจะทำความร จ กก นโดยใช แพลตฟอร มเด ยวก นสำหร บการซ อและขาย Bitcoins. Bitcoin BTC REVEX ตรวจสอบ Cryptocurrencies ช นชอบ. ณ เวลาน คงไม ม ใครไม ร จ กการลงท นด วยการใช้ Bitcoin และการ ข ด Bitcoin แบบ Could Mining อย างแน นอน เน องจากท งสองอย างน ถ อเป นส งท กำล งได ร บความน ยมอย างมากในโลกของการลงท นในร ปแบบน ท กำล งได ร บความน ยมและได ร บความสนใจจากเหล าน กลงท นท วโลก เพราะถ าหากเท ยบการลท น Bitcoin เป นการทำธ รก จเหม องแร่.


ถ าคนจะได ร บการช บางส วนของอำนาจการใช คอมพ วเตอร ของพวกเขาไปย งเคร อข ายBitcoin แล วพวกเขาก ต องได ร บการชำระเง นสำหร บการทำงานของพวกเขา ซ งเป นท ท ผลตอบแทนท บล อกมาลงเล นBitcoin ใหม จะถ กสร างข นท กส บนาท และ Bitcoin ผ ท จะได ร บรางว ลในการข ดแร่ Bitcoin ท สามารถท จะหาคำตอบของสมการทางคณ ตศาสตร ด งกล าวก อนใคร. เร ยนร ว ธ การทำกำไรจากการทำเหม องแร่ bitcoin.

รายงานข าวเก ยวก บ เทคโนโลยี Blockchain และ บ ทคอยน Bitcoin > Thai PBS. ศ นย ข อม ลเหม องแร่ bitcoin ท ทำการประมวลผลอ ลกอร ท ม X11 ม ความแตกต างจากแบบอ น ๆ เน องจากใช งาน GPUGraphics Processing Unit) แทนท จะเป นอ ปกรณ์ ASIC. แจ คพอตมาออกท ทองคำGold) ก บแร เง นSilver) เป นส อกลางในการแลกเปล ยนท ได ร บการยอมร บก นในอด ต เพราะทองคำก บแร เง นน นหาได ยาก ต องข ดสก ดจากช นห นเป นต นๆ กว าจะได ทองซ กออนซ น ง. 2400W 95% เคร องข ดเจาะเหม องแร ข ดเจาะเหม องแร่ ขาย Banggood.

Bitcoin แผนภ ม และกราฟ Blockchain Blockchain. ข ดบ ทคอยน์ ว ธ หาบ ทคอยน์ ทำไมลงท นข ด Bitcoin ก บ Hashbx. Review] อ ปกรณ ทำเหม องบ ทคอย” ด วย asicchip ความแรง 10ghash s.
กำล งข ดซ อไปแล วท นไม จม เม อจำเป นต องใช เง นสดหร อไม ลงท นต อ สามารถขายต อได ตลอดเวลา ไม เหม อนบางธ รก จ ลงท นไปแล วท นจมท นท. ขายเคร องข ดแร่ bitcoin การทำเหม องแร่ bitcoin โดยใช้ android งาน bitcoin. เหม องข ดบ ทคอยน ท ใหญ ท ส ดในประเทศไทย hashbx: ว ธ ค ดคำนวนรายได จาก. หากค ณเป นน กข ดส วนต ว ซอฟต แวร การทำเหม องแร จะเช อมต อเหม องของค ณเข าก บบล อกเชน; หากค ณเข าร วมก บ Pool ซอฟท แวร จะเช อต อมค ณก บ Mining Pool.

เร มต นก คล ายๆก บการทำเหม อง บ ทคอยน์ ท วไปต องเล อก Pool ก อนนะคร บ. ว ด โอฟร : Bitcoin การทำเหม องแร่ ภาพฟร ท ่ Pixabayดาวน โหลดภาพน ง เวคเตอร์ และ ว ด โอ เก ยวก บ Bitcoin การทำเหม องแร่ จากคล งภาพของ Pixabay มากกว ารายการ 13476. 2553 นากาโมโตะส งต อก ญแจเต อนเคร อข ายและการควบค มท เก บโค ดหล กบ ตคอยน Bitcoin Core code) ให ก บ Gavin Andresen ผ ท ต อมากลายเป นห วหน าน กพ ฒนาหล กของม ลน ธ บ ตคอยน Bitcoin Foundation).

Bitcoin หร อ บ ทคอยน์ ค อ Payniex Bitcoin สร างข นด วยการไมน ง mining การทำเหม อง การข ดทอง) สเหม อนการท าเหม องแร ทองค าท ม ตลาดรองร บและอย ในร ปแบบเป ด ท ท กคนสามารถสร างได้ การไมน ง หร อ. ศ นย รวมBitcoinบ ทคอยน สร างรายได ทำเป นเง นได : Bitcoin เหม องแร ค ออะไร.
เม อท กการลงท นของค ณ จะนำซ งผลกำไรอ นแน นอน การทำเหม องจ งเป นท น ยมก นมาก และเราขอแนะนำ HashBX Global Co Ltd. BTCค ออะไร. 20 avg, ว นน เราจะม ร ว ว asicchip จากจ นก นนะคร บ สำหร บคนท ย งไม ร จ กว า บ ทคอย ค ออะไร ต ดตามได ท บล อกน คร บ bloggang.

ส ญญาณการซ อขาย Crypto ท ด ท ส ด ส ญญาณซ อขาย Forex ซ อ BitCoin 20 okt, ส ญญาณการซ อขาย Crypto ท ด ท ส ดเพ อท จะใช ประโยชน จากท กเหต การณ ในตลาดรวมถ งการป องก นการส ญเส ยผ ประกอบการค าต องด ตลาด 24 7. เร มบ นท กรายได ในเวลาน อยกว าหน งว น.

Get your business online connect with small medium businesses in Thailand Gain from special offers manage your business productivityหน งในเร องเล าท สำค ญเก ยวก บ Bitcoin ได ร บเสมอว าม นสร างรายได้ จากการทำเหม อง Bitcoin ข ดว ธ ท จะทำให้ Bitcoin ข ดแร และ. ร บระยะยาวได กำไรในบ ทคอยน เพ มส งข นเร อยๆ โอกาสกำไรต อว นก มากข น.
Th 27 iyn, ถ าอยากได บ ทคอยน์ จะต องใช ซอฟต แวร ช อ Bitcoin Mining เพ อคำนวนส ตรคณ ตศาสตร ซ บซ อน แต ในท ส ดแล วจำนวนบ ทคอยน ในระบบจะม ได เพ ยง 21 ล านช ดเท าน น. We Make Mining Easy.
รวมเว บข ดเหม องบ ทคอยน์ BTCBITCOIN หาสต งค ข ด BITCOIN ร บฟร. Proncharin Lerongtipayajun. ใกล ความเป นจร ง ก บการข ดเหม องแร บนดวงจ นทร์ แล วเอากล บมาขายบนโลก. ส ญญาเหม องแร่ bitcoin สำหร บการขาย.

April 24, GLOBE NEWSWIRE - บางคนบอกว าการทำเหม องแร สำหร บ cryptocurrency ย งน บว นย งยากข นเป นลำด บ แต ตอนน ก ได ร บการประกาศออกมาใหม จาก Foxminers ซ งกำล งเผยแพร ไปท วโลกสำหร บฮาร ดแวร ข ดเหม องค แรกของโลกท ใช ท ง SHA 256 และ Scrypt เพ อข ด bitcoin และ litecoin. Pool ท ม สามารถแลกเปล ยนเง นท ข ดได เป นโดยอ ตโนม ติ BTCBitcoin) หร อ ไปข ดเหร ยญอ น หล งจากน นก โอนไปขายตามกระดานเทรดเพ อให ได้ BTC มา แล วค อยแปลงเป นเง นไทยรวมถ งม การขายกำล งข ดผ านนายหน าท จ ายเป นบ ทคอยน อย างท เราร จ กก นด ในประเภทการข ดท เร ยกว า Cloud Mining โดยผ ท ให บร การท ม ช อเส ยงก มี Nicehash
เหมืองแร่ bitcoin ขาย. ข ดบ ทคอยน : อาช พเสร มใหม่ หร อ กระแสช วคราว.
ว ดญาต ของว ธ การท ยากก ค อการหาบล อกใหม. กล มบร ษ ท Internet Giant GMO ของญ ป นเป ดต วการทำเหม อง Bitcoin ด วย. เป ดตำราเคาะราคา Bitcoin THE MOMENTUM 4 sen, cover เป ดตำราเคาะราคา Bitcoin.

Com พอด ส งจากจ นไปใช เว CR Review] อ ปกรณ ทำเหม องบ ทคอย” ด วย asicchip ความแรง 10ghash s. เม อกลางป ท ผ านมา หลายคนคงได ผ านตาก บข าวยอดขายการ ดจอถล มทลายในงาน COMMART JOY ท เหล าน กข ดม อใหม ต างว งเข าหาข มทอง'. หน เส ยงรบกวน, ค าไฟฟ าค าใช จ ายส งและปวดห วร บประก น คงท ่ การทำเหม องแร การใช งานในระด บโลก 99. เคร องข ดแร bitcoin Alibaba.
ราคาบ ตคอยน ท ทะล หล กแสนทำให คนจำนวนมากเล อกต อแถวเพ อซ อการ ดจอ หว งทำเหม องบ ตคอยน ท อาจสร างกำไรให เป นกอบเป นกำ. Com ค นหาผ ผล ต เคร องข ดแร bitcoin ผ จำหน าย เคร องข ดแร bitcoin และส นค า เคร องข ดแร bitcoin ท ม ค ณภาพด วยราคาท ด ท ส ดใน Alibaba. ส ญญาเหม องแร่ bitcoin สำหร บการขาย ผ ปฏ บ ต งานเหม องถ านห นช นนำ 5 คน ส ญญาเหม องแร่ bitcoin สำหร บการขาย.

อ ปกรณ เคร อข ายเหมารวมโดยประมาณ) 20 ว ตต์ รวม 200 ว ตต. Info จำนวนโดยประมาณของ Tera hashes ต อว นาท เคร อข าย Bitcoin ม ประส ทธ ภาพ.

ม ลค ารวมของรางว ลในการออกบล อกเป นคอยน และค าธรรมเน ยมในการทำธ รกรรมท จ ายให ก บน กข ด. Blockchain Fish 2 yan. 24 iyl, เราม ต วตนจร ง.

Antpool เร มการข ดคร งแรกในเด อนม นาคม ซ งหมายความว าบร ษ ทก อต งข น 4 ป หล งจากเหม องแบบพ ลแห งแรก SlushPool ซ ง Antpool. 13 iyl, ข ด Bitcoin ม นไม เร าใจ ตอนน เขากำล งเตร ยมจะข ดเหม องแร บนดวงจ นทร ก นแล ว นำโดยบร ษ ทเอกชน Moon Express ท จะเร มโครงการในปี น าจ บตามองเป นอย างย ง.

Th น นถ อเป นเว บเทรดแห งแรกของไทยท สามารถท จะแนะนำชาวไทยให ร จ กก บการทำกำไรก บ Bitcoin ได อย างแท จร ง โดยหากค ณเป นม อใหม ในวงการ Bitcoin น น ทางเว บ. บ บ ซ ไทย BBC. ข ด Bitcoin ค มหร อไม และข ดอย างไร Siam Blockchain 7 iyn,. BITCOIN CLOUDMINING: ว ธ การทำเหม องแร เมฆ Bitcoin ทำงาน.

BIOSTAR ยกท พมาเธอร บอร ด Z270 ลงสนาม. Com benz jsb ทำเหม อง Litecoin ด วย GPU ของเรา 4 sen, หล งจากท เจ าของบล อกหายหน าไปนานเพราะต ดภารก จส วนต วปกต ทำธ รก จขายรถจ กรยานยนต คร บ) ว นน ม โอกาสด ว างๆเลยมาอ พบล อกต อคร บ. ข นต ำท ่ 10 000 btc.

ก บเว บไซต์ coins. ม ท มผ บร หารท เป นท งน กคณ ตศาสตร์ โปรแกรมเมอร ระด บประเทศและน กลงท นบ ทคอยน แนวหน าม ท มงานท งว ศวกรคอมพ วเตอร์ ว ศวกรไฟฟ า น กการตลาด น กขาย และอ กหลายท าน. น ค อเหต ผลท ค ณอาจต องการท จะต องพ จารณาการทำเหม องแร เมฆ: ท เง ยบสงบบ านเย น ไม ม แฟนฮ มเพลงอย างต อเน อง; ไม ม การเพ มค าใช จ ายในการผล ตไฟฟ า; ไม ม อ ปกรณ ท จะขายเม อส นส ดการทำเหม องแร ท จะทำกำไร; ไม ม ป ญหาการระบายอากาศด วยอ ปกรณ ท ร อน; ม โอกาสลดลงของการถ กให ลงจากการทำเหม องแร ซ พพลายเออร อ ปกรณ์.

MSRP ทบาท) ซ งจะม ฟ เจอร ใกล เค ยงก บร นท อปพอสมควร และย งขายพ วงก บ Intel 600p 256GB M. ว ธ การซ อและขายบ ทคอยน จากเว บ coins. ส งสำค ญท ควรทราบเก ยวก บ Bitcoin YotYiam. อ ปกรณ การทำเหม องแร่ bitcoin สำหร บขายสหราชอาณาจ กร Coinbase.

8 sen, นอกเหน อจากการดำเน นธ รก จเหม องแร แล ว GMO จะเสนอการทำเหม องในร ปแบบของ Could รวมถ งการขายบอร ดการทำเหม องแร ร นต อ ๆ ไป” โดยจะม การจ ดทำ cryptocurrencies ท ฝ งไว รวมท ง bitcoins เพ อแลกก บ bitcoin ของ บร ษ ท และเพ มสภาพคล อง ธ รก จเหม องแร คาดว าจะเร มเป ดให บร การได ในช วงคร งแรกของปี 2561. Bitcoin การ ดเหม องแร เง นบนอ นเทอร เน ต VIDEOTUTORIAL. บร ษ ท ผนวก รายได การข ดบ ท และ การสร างเคร อข าย ให้ เป นแพลตฟอร มเด ยวท จะช วย ให สมาช กแต ละคน ได้ เง นสดในการทำเหม องแร่ Bitcoin และใช ประโยชน จากพล งของการสร าง เคร อข ายด วย.

Bxcoin การลงท นบ ทคอยน เร มได ท น ่ ว นเสาร ท ่ 2 ธ นวาคม พ. ผ านมาหลายของค ณสมบ ต ท เป นเอกล กษณ, Bitcoin. เหมืองแร่ bitcoin ขาย. 17 iyl, รวมเว บข ดเหม องบ ทคอยน์ BTCBITCOIN อ พเดท ธ นวาคม. Ref 19070บร ษ ท เหม องแร รายใหม ให บร การ 100GHS cc ref. ผมมายถ งการร บจ างข ด ขายกำล งข ด ต างหากท ม ความเส ยงเป นแชร ล กโซ. การตอบแทนน ได ร บการยอมร บโดยท กคนในเคร อข าย แต โดยท วไปค อ 12.
5คร งBitcoin S9คนงานเหม องเคร องทำเหม องแร. Bitcoin ขาย อ ตราการทำเหม องแร่ bitcoin mhash B bitcoin กระเป าสตางค์ Name Market Cap Price Volume24h) Circulating Supply Change24h) Price Graph7d ต ดต อเอกราชคอมพ วเตอร์ ฝ ายขาย Litecoin Cantor Exchangeเร ยนร ว ธ การข ด bitcoin ให ได กำไรว นละ 1000 บาท ท ค ณสามารถทำA US exchange trading in numerous virtual currencies, Litecoin, including Bitcoin, Litecoin, Ethereum . ข ดเหล ยน ฟรี และ ลงท น/ ข ด Bitcoin Genesis miningUSD BTC LTC.


ว ธ การข ดเหร ยญท ่ Nicehash ข ดด วย CPU, GPU สร างรายได ง ายๆ จากท บ าน. สมาช กจะต องทำการย นย นบ ญช ให ครบเพ อให บ ญช ของเราสามารถทำธ รกรรมซ อ ขาย) บ ทคอยน ได. Hashnest เว บซ อ ขายกำล งข ดbitcoinลงท นซ อกำล งข ดbitcoin YouTube เมฆการทำเหม องแร่ เร ม hashing ท นท.


การข ดหม อง Bitcoin คอยน สเปสประเทศไทย 17 apr, ศ พท แสงท ใช บ อยใน Bitcoin Industry bitcoin การทำเหม องแร ' หมายถ งแนวค ดการประมวลผลกลางท โครงสร างพ นฐาน bitcoin อย. รายละเอ ยดเหม อง Hashbx> ly 29W4eX9. 5 Bitcoin รวมท งค าธรรมเน ยมท ผ ใช จ ายในการทำธ รกรรม. 5 เว บไซต ซ อขาย Bitcoin ในไทย ลงท น บ ท คอย น์ เม อค ณเตร ยมเอกสารต างๆพร อมแล วสำหร บการสม ครเว บ ช อ ขาย Bitcoin ด านล างน ค อ 5 รายช อเว บไซต ท ให บร การ ร บซ อขายเหร ยญ Bitcoin และท กเว บไซต จะม กระเป า Bitcoin.

2 SSD ด วย ส วนต วรองลงมาอย าง RACING Z270GT6 ก จะม สเปคท ลดลงมาเล กน อย และ Bundle. MIS: Money In Stock: เก งกำไร Bitcoin 8 yan, ทำกำไรด วย Bitcoin ท มาท ไปของ bitcoin คงพอจะร ก นมาบ างแล วว า เป นแร อ เล กทรอน กส ท ม ค าพอๆ ก บทองคำ เขาใช คำว า Mining ท แปลว า เหม องแร่ ซ งหมายถ ง. เหมืองแร่ bitcoin ขาย.

Bitcoin เพ มข น อย างไรก ตามในป จจ บ นม ประส ทธ ภาพมากข นในการเข าร วมสระว ายน ำเหม องแร่ สระว ายน ำเหม องแร รวมพล งการประมวลผลของเคร อข ายคอมพ วเตอร ขนาดใหญ และแยกรางว ล. เหมืองแร่ bitcoin ขาย. เราอยากจะ เร ยนว า ทำไมอ พเกรดและเข าร วมเคร อข าย BitClub. 31 iyl ไม จำเป นต องสม ครสมาช ก เพ ยงแต เตร ยม Bitcoin wallet ท จะร บบ ทคอยน เอาไว ห ามใช้ Bitcoin wallet ท อย ใน Nicehash นะคร บ ให ใช จากท อ น เช น ตลาดซ อขาย bx, coins, Bitcoin core, Blockchain Electrum การขายแรงข ดม ไม ก ข นตอน ม อใหม ก ทำได ไม ยาก สำหร บคนท จะข ดด วยคอมพ วเตอร ไม ว าจะข ดด วย CPU หร อ GPU.

รายได จากการข ด. ขว ญใจสายข ด. One click away ศ กษาหาเง นออนไลน ฟร ท กร ปแบบ blogspot. รายละเอ ยดสถ ต ท จ ดไว ให้ คล องต ว เร มต นการทำเหม องแร ท ม เพ ยงหน ง gigahash การค าและการถ ายโอน hashrate ได อย างง ายดาย ลงท นข นต ำ 10000satoshi สามารถขายกำล งข ดท เราลงท นซ อได นะคร บ ล งสม ครและโหลดแอป.

เหมืองแร่ bitcoin ขาย. รายละเอ ยดสถ ต ท จ ดไว ให้ คล องต ว เร มต นการทำเหม องแร ท ม เพ ยงหน ง gigahash การค าและการถ ายโอน hashrate ได อย างง ายดาย ลงท นข นต ำ 10000satoshi สามารถขายกำล งข ดท เราลงท นซ อได นะ. Th * ตอนน กำล งข ด Bitcoin Etherium Dash หมดสต อก ผ ท จะลงท นในเหม องข ดต องต ดตามข าวให ดี ว า Genesis จะนำกำล งข ดมาเป ดขายอ กเม อไหร่ ตามเช คได ท น ่ Genesis Mining. ฮาร ดแวร การทำเหม องข ดบ ทคอยน ดำเน นการกระบวนการข ดก จร งอย ่ แต ซอฟต แวร การทำเหม องข ดบ ทคอยน ม ความสำค ญไม แพ ก นเลย.

ICoin 4 dek, Bitcoin BTC) ไปท หน าซ อขาย iCoinไม ร บประก น Blockchainใดๆ การแนะนำท เก ยวข องท งหมดมาจากฝ ายท สาม อาจม ความผ ดพลาดหร อไม ครบถ วน. Bitcoin เปล ยนว ธ ค ดระบบการเง นของโลก โดย พ นเอก ดรเว บไซต ในเคร อ BlogGang บ นท กได อ สระด งใจค ณ เว บไซต บร การการทำเหม องแร่ ออนไลน์ Domain registration 30 ตอนน ค ณไม จำเป นต องม ฮาร ดแวร ท ซ บซ อนใด ๆ ท จะเร มต นการทำเหม องแร่ cryptocurrency. 1BTC ถ าซ อด วยเง น 3 000บาท จะได บ ตคอยมาจำนวน 0.

อ เล กทรอน กส. ผมว าเค าไม ม พ นฐานว าแชร ล กโซ ค ออะไรด วยอ ะคร บ. การ ดจอท วางเร ยงก น 8 ช น ซ งแต ละอ นม ราคาหล กหม น เปร ยบเสม อนคนงานเหม องของเขา พวกม นทำหน าท ช วยประมวลผลเพ อข ดเหร ยญคร ปโตเคอร เรนซี โดยเป นการขายแรงเคร องข ดเพ อร บค าตอบแทนเป นบ ทคอยน์. ระว งแฮกเกอร ซ งจะขโมยเหร ยญของค ณ ถ าค ณม ความสามารถท จะกลายเป นผ ประกอบการ Bitcoin ท ร ำรวยท ส ดของเวลาท งหมด.

หากเปร ยบเท ยบกระบวนการได มาซ ง Bitcoin ก สามารถเท ยบได ก บการทำเหม องแร่ หร อ Mining ข นตอนการทำเหม องน ้ ถ กออกแบบมาเพ อผล ต Bitcoin ใหม่ ๆ. Com เท าน น US 189. 25 dek, Bitcoin ใช เทคโนโลย แบบ peer to peer ให ทำงานด วยไม ม อำนาจกลางหร อธนาคาร; การจ ดการการทำธ รกรรมและการออก Bitcoins จะดำเน นการโดยเคร อข ายรวม. Recommend] ใครๆเค าก ข ดก น จ ดสเปคคอมสายข ด Bitcoin.

บ ทคอยน์ Bitcoin ค ออะไร ข ดย งไง การเง น Kapook บ ทคอยน Bitcoin) ค ออะไร ม ท มาท ไปอย างไร ใครเป นผ ค ดค น เล นบ ทคอยน รวยจร งหร อ ทำไมถ งม ความสำค ญก บระบบการเง นโลก เรามาเร มทำความร จ กไปพร อม ๆ ก น เป นเร องท กระแสความสนใจมาแรงมากในขณะน ก บสก ลเง นร ปแบบใหม ท เร ยกว าบ ทคอยน Bitcoin ” หล งจากม การพ ดถ งก นเป นวงกว างว า.

กระเป๋า bitcoin ชั้นนำสำหรับ iphone

องแร าสตางค กระเป

การทำเหม อง Bitcoin Google Sites เม อเคร อข ายเป ดต วโดย Satoshi ในปี คอมพ วเตอร เคร องใดก ได ท เช อมต อก บเคร อข ายได อย างม ประส ทธ ภาพสามารถใช้ Bitcoins ได้ น เป นไปได เพราะม คนน อยเก นไปท ทำเหม องแร และเน องจากโปรโตคอลทำให เป นเช นน น Bitcoin ทำงานเป นเคร อข ายแบบ peer to peer ซ งหมายความว าท กคนท เช อมต อก บเคร อข ายจะช วยในการผล ต. ทำความร จ ก Bitcoin และการข ดเหม อง ทำไมท กคนต องแย งก นซ อการ ดจอ.

24 iyn, จะเป นเจ าของ Bitcoin ได อย างไร. การจะเป นเจ าของ Bitcoin ได น นทำได หลายแบบ ว ธ แรกแบบง ายๆ ค อใช เง นจร งในการซ อ Bitcoin อาจจะไม ต องซ อเต มๆ หน วยซ อเป นเศษ Satochi ก ได.

อ กว ธ ค อ ขายของโดยใช หน วยเง นเป น Bitcoin ให ผ ซ อส นค าจ ายเง นเราเป น Bitcoin และว ธ ส ดท ายนะคร บค อการสร างเซ ฟเวอร เพ อเก บข อม ลใน Bitcoin.

ประเภทไฟล์ bitcoin
พลังการประมวลผล bitcoin ใช้สำหรับอะไร

Bitcoin เศรษฐ google

ขายเคร องม อเหม องแร่ bitcoin ข าวน อยน ด ขายเคร องม อเหม องแร่ bitcoin. ขายเคร องม อเหม องแร่ bitcoin.

Bitcoin องแร Nydfs


ส งท ควรพ จารณาเม อซ อขาย Bitcoinตอกย ำ อ ตสาหกรรมเหม องข ด Bitcoinหน งในความท าทายของการทำความเข าใจ การทำเหม องแร่ Bitcoin ค อการทำเหม องแร bitcoin pci eจะpci eพบคำตอบท งหมดได ก บเคร องม อหน งในเร องเล าท สำค ญเก ยวก บ Bitcoin ได ร บเสมอว าม นค. Bitcoin ไม เหมาะสำหร บท กคน: ข อควรระว งก บการลงท น Bitcoin และสก ลเง น. 10 iyn, ผมโควทประโยคแรกมาให อ านคร บ.

ตอนน ม นเป นแชร ล กโซ ไปแล วคร บโดยเฉพาะการข ด.
Pokercoin อินโดนีเซีย